اعضای هیات علمی و کمیته داوران

صفحه اصلی > اعضای هیات علمی و کمیته داوران

رديف

نام و نام خانوادگي

موسسه

1

جناب آقای دکتر غلامرضا مومنی

رئیس موسسه آموزش عالی مهر اروند

2

جناب آقای دکتر بهروز بهروزی راد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

3

جناب آقای مهندس مسلم مومنی اصل

رئیس مرکزراهکارهای  دستیابی به توسعه پایدار

4

سرکارخانم مهندس فرزانه براتی

معاون پژوهش، تحقیقات و فناوری مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار

5

سرکارخانم دکترعاطفه مهدی

دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

6

جناب آقای دکتر مهدی بهروش

دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

7

جناب آقای دکتر حامد بهزادی پور

دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

8

سرکارخانم دکتر  راضیه قیومی

پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

9

جناب آقای صادق صیدبیگی

دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات تهران